Bezpečnostní opatření na stavbě Statní opery

16. Duben 2019

Na staveništi generální rekonstrukce Státní opery jsou standardně dodržovány požární směrnice, se kterými je seznámen každý zaměstnanec a subdodavatel, který na staveništi pracuje. Jedná se především o požárně evakuační plán, požárně poplachové směrnice a požární řád. Na důsledné dodržování těchto předpisů dohlíží technici generálního dodavatele, koordinátor bezpečnosti práce, bezpečnostní technik generálního dodavatele a oblastní inspektor bezpečnosti práce. Staveniště je osazeno prvky pro případný požární zásah.

Budova Státní opery bude po dokončení vybavena SHZ (stabilním hasicím zařízením), které se spouští samočinně při dosažení stanovené teploty a začíná skrápět prostor pod hlavicí, které zaznamenala zvýšenou teplotu. Celý objekt bude vybaven EPS (elektrickou požární signalizací), napojenou na Centrální dispečink s NONSTOP službou. Objekt bude vybaven Hydranty (zavodněné potrubí), suchovody (nezavodněné potrubí) a PHP (přenosnými hasicími přístroji). Celý objekt bude osazen nouzovými svítidly, napájenými bateriemi. Na jevišti je protipožární opona, která odděluje hlediště od jeviště. Únikové východy jsou naddimenzované. Užité materiály mají protipožární povrchovou úpravu (nátěr snižující hořlavost).
V průběhu představení bude sloužit několik hasičů (většinou členové HZS a dobrovolní hasiči). Jsou vybaveni radiostanicemi a jsou v kontaktu s centrálním dispečinkem, který hlásí případnou aktivaci EPS a komunikuje s Integrovaným záchranným systémem.
Každý jevištní efekt s otevřeným ohněm je promyšlen a jsou stanoveny podmínky pro jeho používání.
V případě požárně nebezpečných prací (svařování, broušení) je vystaveno na konkrétní úkon Povolení, jsou stanoveny bezpečnostní podmínky a určení pracovníci požárního dozoru. Po ukončení prací je zajištěn vždy minimálně 8 hodin dozor na konkrétním místě