Rekonstrukce Státní opery

22. Září 2015

Národní divadlo plánuje zásadní rekonstrukci Státní opery, jejího zázemí i přilehlé provozní budovy. Stavební práce mají být ukončeny v roce 2018. „Jsme rádi, že ministerstvo rozhodlo o rekonstrukci v rozsahu, který vyřeší většinu vážných problémů užívání této scény,“ řekl ředitel Národního divadla doc. Jan Burian.
Největší bolestí staré budovy jsou rozvody – zejména elektroinstalace, voda, topení a odpady. Nutná je sanace vlhkosti. Pozornost bude věnována hornímu i spodnímu jevišti, především stabilizaci točny. Samozřejmostí budou restaurátorské práce na interiérové výzdobě hledištní části.

Rekonstrukcí projde i skleněná fasáda přilehlé provozní budovy a fasáda historické budovy. V provozní budově dojde k renovaci kanceláří, zkušeben, baletního a sborového sálu. V divadle se opraví šatny umělců i sociální zázemí. „V úrovni druhého suterénu chceme renovovat původní nádrže LTO, které přebudujeme na chybějící zkušebnu,“ plánuje provozně-technický ředitel ND Ing. Václav Pelouch. „Opera rekonstrukcí získá podstatně lepší pracovní zázemí. V minulém a předminulém roce již došlo k modernizaci světelného parku a zvukové aparatury, teď nás ale čekají stavební úpravy, které nemohou probíhat za běžného provozu,“ říká Jan Burian, který společně s ředitelkou Opery Silvií Hroncovou hledá provozní řešení pro dobu uzavřené divadelní budovy. „Po čtyřiceti letech dennodenního provozu je oprava nevyhnutná,“ přiznává ředitelka Opery Silvia Hroncová. „Naším prvořadým cílem je zachování přízně ze strany Pražanů a dalších diváků, které nechceme připravit o zásadní světový operní repertoár. S několika subjekty proto jednáme o pronájmu v jiných pražských sálech. V průběhu tohoto období přijmeme také nabídku na hostování v zahraničí,“ slibuje.

V současné době je dokončeno zpracování projektu pro stavební povolení pro celkovou rekonstrukci SO. Jsou vyřízena schválení příslušných orgánů, klíčová rozhodnutí památkářů, hygieny, hasičů a další. 15. 6. 2015 byla podána žádost o stavební povolení na stavební úřad. Termín předpokládaného vydání tohoto povolení je konec září 2015. V současné době se dokončuje projekt pro provedení stavby. Současně bude vyhotoven i oceněný a slepý výkaz výměr. Následně bude zahájen schvalovací proces a poté bude vypsána veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby. Předpokládaný výběr zhotovitele je přelom roku 2015 a první čtvrtletí roku 2016. Z tohoto pohledu je tedy termín zahájení vlastní rekonstrukce SO v červenci 2016 reálný.

Celková částka na rekonstrukci obou budov – tedy historické i provozní budovy SO je stanovena odborným propočtem projektanta na 1 043 mil. Kč včetně DPH. (Přesná částka bude známa po převzetí PD.) Původní rozpočtovaná částka 360 mil. Kč odpovídala reálným možnostem programového financování let 2011/2012. Na základě této částky byl Národním divadlem připraven Investiční záměr, který zahrnoval jen rekonstrukci vybraných technologických souborů. V zásadě se jednalo o výměnu rozvodů, výměnu jevištní technologie (vč. osvětlovací technologie a elektroakustiky) a dílčí restaurátorské práce.

Současné vedení Ministerstva kultury podpořilo požadavek ND a rozhodlo, že rekonstrukce areálu Státní opery vzhledem k jejímu technickému stavu a novým možnostem financování bude rekonstrukcí celkovou. Navíc se při přípravných projekčních pracích zjistilo, že i další technologie nejsou v dobrém stavu a nelze proto realizovat pouze dílčí rekonstrukci. Celková částka na rekonstrukci byla zvýšena na 715 mil. Kč včetně DPH. Nezbytný rozsah rekonstrukce byl potvrzen odborným posudkem, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo kultury. Do dnešního dne bylo z přidělené částky 715 mil. Kč čerpáno cca 50 mil. Kč na dodávku osvětlovací a zvukové technologie. Tyto dodávky byly realizovány v rámci samostatných výběrových řízení v letech 2013 a 2014. Na rekonstrukci obou budov tak zbývá cca 665 milionů včetně DPH. „Konečná cena rekonstrukce bude samozřejmě známa, až po ukončení výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky,“ upřesňuje ředitel Jan Burian.